Home / Tin tức tổng hợp / Báo cáo phát triển Việt Nam 2012

Báo cáo phát triển Việt Nam 2012

Báo cáo tập trung vào điểm yếu của thể chế, khuyến khích chưa thỏa đáng, những thông tin không tương xứng được gắn với 3 chữ “I” của nền kinh tế thị trường- giải thích cho thực trạng của Việt Nam lúc bấy giờ.

Năm 1986 Việt Nam bước vào thời kì đổi mới. Đây là chiến dịch đổi mới kinh tế chính trị khới nguồn từ thực tế trong nước,đánh dấu bước khởi đầu của thời kì quá độ từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung trở thành nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Giữa những năm 1990 tới năm 2010, tăng trưởng thường niên Việt Nam đạt mức 7,3 % vafthu nhập bình quân đầu người tăng gấp 5 lần. Thời kì quá độ biến Việt Nam từ một nước nghèo nàn lạc hậu trở thành một nước có thu nhập trung bình trong vòng chưa đầy 20 năm.

Báo cáo phát triển Việt Nam 2012

Một sự chuyển đổi khác của việt Nam đó là công nghiệp hóa-hiện đại hóa nền kinh tế. Theo những điều đã được phê chuẩn trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020.Việt Nam khao khát đạt mức thu nhập bình quân đầu người ở mức 3000$ Mỹ vào năm 2020, đạt gần 10%  mức tăng trưởng thường niên của thập niên tới.Điều này yêu cầu Việt Nam tạo và giữ vững những thành quả của nền kinh tế trong 10 năm trước đây. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020 cũng đề ra chìa khóa then chốt để đạt được những mục tiêu đã đề ra bao gồm: ổn định nền kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng theo chuẩn quốc tế, đào tạo nguồn lao động có tay nghề cao và đẩy mạnh thể chế kinh tế thị trường.

Đạt được những nguyện vọng mục tiêu này quả không phải điều dễ dàng. Việt Nam lần lượt trải qua những bất ổn của nền kinh tế vĩ mô trong những năm gần đây: lạm phát hai con số(lạm phát trên 10%), đồng tiênf mất giá, biến động vốn và hạn chế đầu tư nước ngoài. Tăng trưởng đột biến đã bộc lộ những vấn đề cấu trúc mới.Chất lượng và bền vững vẫn là vấn đề cần quan tâm : tăng trưởng có chiều sâu, ô nhiễm môi trường nặng, đa dạng hóa trong xuất khuất và sự sụt giảm về tỉ trọng năng suất tăng trưởng. Năng lực cạnh tranh của Việt Nam đang bị đe dọa bởi tốc độ sản xuất điện không đi đôi với yêu cầu , bất động sản leo thang, thiếu lao động có trình độ, tay nghề.

Báo cáo phát triển Việt Nam 2012

Lễ kỉ niệm Bạc (25 năm) của chiến dịch Đổi mới, Báo cáo phát triển Việt Nam tập trung vào những vấn đề bức thiết để tạo dựng cơ sở vững chắc trở thành nước công nghiệp hóa vào năm 2020.Theo kế hoạch 5 năm đã được phê chuẩn, vấn đề cấp bách cần được chú ý hàng đầu: tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước,nâng cao hiệu quả của chi tiêu công và ổn định tài chính.

Báo cáo phát triển 2012 cũng chỉ ra rằng doanh nghiệp nhà nước sở hữu số vốn không cân xứng và kém hiệu quả so với doanh nghiệp kinh tế khác và vốn đầu tư nước ngoài. Các chuyên gia cũng tìm ra rằng Việt nam sử dụng nguồn tài nguyên chưa hiệu quả khi xây dựng cơ sở hạ tầng chỉ ở mức địa phương. Vì vậy cần thay đổi theo hướng máy móc hóa(chi tiết tại chương 3). Tiếp đó, báo cáo chỉ ra những lí do giải thích cho sự kém hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước trong đầu tư công và đưa ra một số phương án chính sách tổng quát để thảo luận.(chi tiết tại chương 4) Cuối cùng báo cáo đưa ra những lí do mà khu vực nhà nước chưa phát huy hiệu quả trong đầu tư và đề ra những chính sách lớn để cùng thảo luận.

Báo cáo phát triển Việt Nam 2012

Báo cáo tranh luận những nguyên nhân sâu xa của vấn đề hiện tại nằm ở chỗ Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn chuyển đối sang nền kinh tế thị trường. Báo cáo cung cấp những ý kiến ,góp ý để giải quyết những vấn đề giúp xây dựng một nền tảng vững chắc nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh cho Việt Nam trong 10 năm tiếp theo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *